Indywidualne ryzyko zachorowań wywołanych pneumokokami i Hib

Poniżej przedstawiono najważniejsze czynniki zwiększające ryzyko inwazyjnych chorób pneumokokowych, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu indywidualnej potrzeby i indywidualnych korzyści/ryzyka użycia szczepień przeciwko pneumokokom.

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Wakcynologii znajdziemy omówienia dwóch prac naukowych, które pozwalają stworzyć listę najważniejszych czynników ryzyka chorób pneumokokowych inwazyjnych (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, bakteriemia, zapalenie płuc z bakteriemią) i nieinwazyjnych (zapalenie płuc bez bakteriemii, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie spojówek).

Czynniki ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową u niemowląt i małych dzieci”, omówienie na stronach Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

„U dzieci do 6. mż. czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na IChP było posiadanie starszego rodzeństwa (RR: 3,38 [95% CI: 2,11-5,42]), a z czynników okołoporodowych – wcześniactwo i mała urodzeniowa masa ciała.”

„U dzieci od 6. do 23. mż. ryzyko zachorowania na IChP było większe w ciągu pierwszych 5 miesięcy od przyjęcia do żłobka lub przedszkola, zwłaszcza podczas pierwszych 2 miesięcy, w porównaniu z dziećmi pozostającymi w domu (RR: 2,28 [95% CI: 1,73-3,0]). Natomiast posiadanie starszego rodzeństwa zmniejszało ryzyko zachorowania (RR: 0,56 [95% CI: 0,47-0,65]).”

„U dzieci od 2. do 5. rż. uczęszczających do żłobka lub przedszkola co najmniej od 6. miesięcy zaobserwowano zmniejszenie ryzyka zachorowania na IChP w porównaniu z dziećmi pozostającymi w domu (RR: 0,45 [95% CI: 0,27-0,75]).”

„W innym badaniu obserwacyjnym, prowadzonym w tej samej populacji i w tym samym czasie, wykazano niekorzystny wpływ czynników matczynych, takich jak: palenie tytoniu przez matki (RR: 1,24 [95% CI: 1,13-1,36]) oraz zły stan odżywienia matek z BMI <18 kg/m2 (RR: 1,29 [95% CI: 1,05-1,59]). Ten ostatni czynnik ryzyka odgrywał istotną rolę jedynie w ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecka.”

„W badaniu hiszpańskim czynnikiem ryzyka inwazyjnego zakażenia pneumokokami było uczęszczanie do żłobka i przedszkola, a dla inwazyjnych zakażeń Hib również ekspozycja na palenie tytoniu i liczebność rodziny (>4 osób).”

„Do czynników ryzyka zachorowań wywołanych przez N. meningitidis zaliczono posiadanie rodzeństwa <15. roku życia oraz liczbę wypalanych przez ciężarne matki papierosów (>60/dzień).[5] W pracy innych duńskich autorów, którzy oceniali ryzyko zakażenia inwazyjnego meningokokami, wykazano związek pomiędzy małą urodzeniową masą ciała (<2500 g) a ryzykiem hospitalizacji z powodu inwazyjnego zakażenia meningokokowego, które utrzymywało się w ciągu całego dzieciństwo (odpowiednio: u niemowląt <12. mż. – OR: 1,6 [95% CI: 1,1-2,3]), u dzieci >60. mż. – OR: 1,5 [95% CI: 1,0 – 2,3]). Niekorzystny wpływ wcześniactwa wykazano tylko w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia (OR: 1,3 [95% CI: 1,1-1,9]). Dodatkowo potwierdzono wpływ palenia papierosów przez matki, które zwiększało ryzyko zachorowania (OR: 1,8 [95% CI: 1,4-2,2]).[6]”

„W doniesieniu autorów amerykańskich wykazano pozytywny wpływ karmienia piersią na zapobieganie inwazyjnym zakażeniom pneumokokowym (OR: 0,2 [95% CI: 0,1-0,6]) i negatywny wpływ wcześniejszych zabiegów tympanostomii (OR: 12,6 [95% CI: 1,5-107,3]).[8] Zidentyfikowanie czynników ryzyka ma potencjalnie duże znaczenie z punktu widzenia możliwości ich usunięcia albo zapobiegania ich skutkom.”

Okołoporodowe czynniki ryzyka wpływające na częstość hospitalizacji z powodu choroby pneumokokowej u dzieci” omówienie na stronach Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

„Przedwczesny poród, mała urodzeniowa masa ciała, mała punktacja w skali Apgar i obecność wad wrodzonych zwiększają ryzyko hospitalizacji z powodu choroby pneumokokowej u dzieci do 24. miesiąca życia”

Zmniejszanie ryzyka zachorowania wywołanego przez Hib i pneumokoki = KARMIENIE PIERSIĄ, unikanie niepotrzebnych antybiotyków, niepalenie w ciąży co potwierdzono w wielu badaniach:

  • „(…) W Szwecji przed wprowadzeniem szczepień przeciwko Hib wykazano ochronny efekt karmienia piersią na zachorowalność na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych na poziomie populacji, a także zmniejszenie ryzyka inwazyjnej infekcji H. influenza o 5% na każdy dodatkowy tydzień karmienia piersią. (…)” Why the rise in Haemophilus influenzae type b infections?, The Lancet,Volume 362, Issue 9380, 2003
  • Fetal growth, maternal prenatal smoking, and risk of invasive meningococcal disease: a nationwide case-control study. Int. J. Epidemiol. 2004; 33: 816-820
  • Pereiró I., Díez-Domingo J., Segarra L. i wsp.: Risk factors for invasive disease among children in Spain. J Infect. 2004; 48: 320-329.
  • Paradise JL, Elster BA, Tan L. Evidence in infants with cleft palate that breast milk protects against otitis media. Pediatrics. 1994;94:853–860.
  • Saarinen UM. Prolonged breast feeding as prophylaxis for recurrent otitis media. Acta Paediatr Scand. 1982;71:567–57.
Reklamy
%d blogerów lubi to: